phpbar.de logo

Mailinglisten-Archive

[php] preg_replace

[php] preg_replace

Sebastian Müller list at nm-f.de
Fre Sep 30 21:32:40 CEST 2005


Sebastian Müller schrieb:

>Wenn mich nicht alles teuscht, dann müssen da noch Klammern rein.
>Also so:
>
>preg_replace('/http?:\/\/*(*[^ $]*)*+/i', '<a href=">$1</a>',$a);
>
>Gruß
>Sebastian
>
>  
>
Ups, natürlich ohne *! Also noch mal:

preg_replace('/http?:\/\/([^ $])+/i', '<a href=">$1</a>',$a);

-- 
new mediafactory Hamburg
Sebastian Müller
www.new-mediafactory.dephp::bar PHP Wiki   -   Listenarchive